Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookie.
Aby dowiedzieć się więcej, prosimy przeczytać informację o ciasteczkach.
PŚDS

13.06.2024, imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana

licznik wejść: 1731912

Warunki przyjęcia

Skierowanie do Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim przy ul. Konstytucji 3 Maja 16.

1) Osoby zainteresowane uczestnictwem w zajęciach prowadzonych przez PŚDS powinny zgłosić się w naszej siedzibie – Mińsk Mazowiecki, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43. Podczas spotkania z dyrektorem oraz wyznaczonym przez dyrektora pracownikiem ds. rekrutacji przeprowadzany jest wstępny wywiad dotyczący sytuacji życiowej i zdrowotnej kandydata, a także przedstawiane są informacje o organizacji i obowiązujących zasadach działania Domu oraz Regulamin Domu.

2) Podczas spotkania kandydatowi przekazywane są również niezbędne formularze, tj.:

3) Po pozytywnym zaopiniowaniu przez dyrektora podania o przyjęcie do PŚDS kandydat powinien udać się do wskazanych specjalistów celem uzyskania ww. opinii. Następnie z kompletem wypełnionych dokumentów oraz orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności , o ile kandydat takie posiada, należy udać się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata ośrodka pomocy społecznej (np. GOPS, MOPS).

4) Właściwy miejscowo ośrodek pomocy społecznej przeprowadza rodzinny wywiad środowiskowy i przekazuje złożony komplet dokumentów do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.

5) Osobie uprawnionej (spełniającej kryteria korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, o których mowa w ustawie z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej) PCPR w Mińsku Mazowieckim wydaje decyzję o skierowaniu do PŚDS i decyzję ustalającą odpłatność za korzystanie z usług świadczonych przez PŚDS.

6) Osobę zobowiązaną do ponoszenia odpłatności, na jej wniosek, PCPR może, częściowo lub całkowicie, zwolnić z odpłatności.

7) Każdemu uczestnikowi po przyjęciu do Domu wyznaczany jest, spośród członków zespołu wspierająco-aktywizującego, asystent prowadzący (rzecznik), który podpisuje z uczestnikiem wstępny kontrakt dotyczący uczestnictwa w programie wspierająco-aktywizującym (kontrakt terapeutyczny).

8) Każdy uczestnik Domu zobowiązany jest do realizowania indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego opracowanego przez zespół wspierająco-aktywizujący Domu.

 

Procedura naboru w skrócie:

1)   wizyta w PŚDS,

2)   wizyty lekarskie,

3)   złożenie dokumentów w ośrodku pomocy społecznej,

4)   rodzinny wywiad środowiskowy,

5)   decyzja PCPR.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy Państwa, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

2) Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych (IOD): Kontakt: renata@pcpr-minskmaz.pl

3) Przetwarzanie Państwa danych następuje wyłącznie w celu wykonania zadań Administratora wynikających z przepisów prawa.

4) Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania zadań Administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7) Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia sprzeciwu.

8) W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, mogą ją Państwo w dowolnym momencie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9) W przypadku gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe z naruszeniem  prawa mają Państwo prawo  do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest:

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zadań ustawowych lub niemożność uzyskania wsparcia oferowanego przez Administratora.

11) Państwa dane nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani w procesie profilowania.

 

 

GALERIA

przejdź do galerii

Spotkanie z Uczestnikami ŚDS z Siedlec 28.04.2010 r.


Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Gen. K. Sosnkowskiego 43
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel/fax: 25 759 32 98
tel: 506 74 20 31

e-mail:


Copyright © PŚDS, Realizacja: GRAFANET